Kartaki Poonam Pat Darshan

Kartaki Poonam Pat Darshan

Saturday, November 25 - Monday, November 27, 2023

We are pleased to inform you that Kartaki Poonam Pat Darshan is arranged between Saturday, November 25th thru Monday, November 27th. Pat Darshan will be arranged in Upashraya.

 

Do take Laabh of Darshan & give Laabh of Prabhavna. 

 

JSMC Thanks:

In memory of Shri Bhakkambhai Vaidya by Prabodh & Dr. Lata VAidya, Tushar Vaidya and Dimple Vaidya.