Paryushan Day 8

Time

Event

Description

6:00 AM

Paushadh

Daytime Paushadh by Shri Jinaybhai Shah 

7:30 AM

Prakshäl & Pooja

Pooja: Prakshäl, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

7:30 AM

Navkarshi

Navkarshi 

9:00 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja 

10:30 AM

Pravachan

Pravachan by Shri Rikinbhai Shah 

11:30 AM

Ekasana /Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya 

2:00 PM

Samvatsari Pratikraman

Samvatsari Pratikraman For Parents of Infants & Toddlers  

5:00 PM

Swadhyay 

Samvatsari Swadhyay

5:30 PM

Samvatsari Pratikraman 

 

Samvatsari Pratikraman (Swetamber, Sthanakvasi) 

6:00 PM

Samvatsari Pratikraman

 Samvatsari Pratikraman in English 

9:00 PM

Evening Program

Aarti & Mangal Divo