Paryushan DAY 6

Time

Event

Description

6:30 AM

Pratikraman

Rai Pratikraman by Shri Jinaybhai Shah 

7:30 AM

Prakshäl & Pooja

Pooja: Prakshäl, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

7:30 AM

Navkarshi

Navkarshi 

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja 

11:00 AM

Pravachan

Pravachan by Shri Rikinbhai Shah 

11:30 AM

Ekasana /Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya 

1:00 PM

Swapna Darshan 

Swapna Darshan 

6:00 PM

Mahavir Janma Vanchan 

 

Mahavir Janma Vanchan Conducted by Shri Rikinbhai 

5:00 PM

Swamivatsalya

Swamivatsalya

6:30 PM

Pratikraman

Pratikraman by Shri Jinaybhai Shah 

8:00 PM

Evening Program

Bhavna with Äarti of Jineshwar Bhagawän by Shri Kumarpal Raja