Paryushan DAY 3

Time

Event

Description

7:30 AM

Prakshäl & Pooja

Pooja: Prakshäl, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

7:30 AM

Navkarshi

Navkarshi 

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja 

11:00 AM

Pravachan

Pravachan by Shri Rikinbhai Shah 

12:00 - 6:30PM

Ekasana /Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya 

1:00PM

Afternoon Program

Prashnotri by Rikinbhai & Group (Thursday, Sept 14th)

6:30 PM

Pratikraman

Chaudas Pratikraman by Shri Jinaybhai Shah 

8:00 PM

Evening Program

Bhavana, Aarti & Mangal Divo, Pravachan - Gheeboli - Kalpasutra (Thursday, Sept. 14th)